Yrityksen riskejä voi olla hankala tunnistaa

turvallisuus
Sopimusvalmistaja Matrel Oy:n toimitusjohtaja Lasse Turunen tietää heidän yritystoimintansa riskipisteet, ja niihin on myös varauduttu. LähiTapiola Savo-Karjalan liiketoimintajohtaja Tuomas Sinkko tutustumassa Turusen esittelemään sähkökeskukseen.
Yrityksen toiminnallisuuden turvaaminen on entistä pienemmistä paloista koostuva palapeli, jossa jokaisen palan on syytä olla paikallaan.

Se aika, jolloin yritysvakuuttaminen tarkoitti lähinnä palo- ja murtovakuuttamista, on ollut ohi jo aikapäiviä sitten. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka avulla yritys on kartalla siitä, mitkä uhat sitä voivat kohdata. Käytännössä riskienhallinta on toiminnallisuuden läpivalaisemista monelta eri kantilta katsottuna.
Riskienhallintapalvelu on mielletty lähinnä isojen yritysten eduksi. LähiTapiolan Savo-Karjalan liiketoimintajohtaja Tuomas Sinkko kertoo paikallisen alueyhtiön riskienhallintapäällikön ja yritysmyyjien resurssien olevan myös pienten ja keskisuurten yritysten käytettävissä.

Mutta miksi kertoa ulkopuoliselle oman yrityksen asioista? Sinkon mukaan asiaa ei kannata ajatella näin, sillä ammattilainen osaa ottaa huomioon myös sellaisia asioita, joita ei tulisi muuten mietittyä.
– Riskien tunnistaminen ei aina ole helppoa. Tämä työ vaatii aikaa, mutta se kannattaa ehdottomasti tehdä, Sinkko painottaa.
Tyypillinen paikan päällä tehtävä riskikartoitus tarkoittaa ennakkokeskustelua, työpäivän mittaista tutustumiskäyntiä yrityksen toimintaan ja itse riskiraportin. Riskikartoituksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan nelikenttäajattelun mukaisesti vahinkoriskit sekä strategiset, taloudelliset ja operatiiviset riskit.
Sinkko huomauttaa, että riskienhallintatoiminnassa kysymys ei ole pelkästä vakuutusmyynnistä, vaan isommasta kuvasta, joka rakentuu yhdessä asiakkaan kanssa, pala palalta.
– Käynnin aikana voidaan huomata asiakasyrityksessä esimerkiksi sellainen parannuskohde, jossa yhden lisäsuojakaiteen avulla voidaan eliminoida henkilöstön loukkaantumisriskiä oleellisesti.
Toisaalta aineettomat uhat ovat yhä konkreettisempia. Esimerkiksi tietojärjestelmiin murtautuminen voi halvaannuttaa lähes joka yrityksen. Kyber-uhkia varten on olemassa omat vakuutustuotteensakin.
Vakuutusyhtiön intresseissä on luonnollisesti riskien minimointi. Tämä tarkoittaa asiakkaille pitkässä juoksussa vähemmän vahinkoja ja matalampia vakuutustariffeja.
LähiTapiolan asiakasyrityksille teettämien riskikartoitusten mukaan yritysten merkittävimmiksi riskeiksi koettiin kyber-uhat sekä henkilöstön saatavuus ja osaaminen. Heti perään listauksessa tulivat avainhenkilöriskit, strategiset ja johtamisen haasteet, kilpailutilanne, tuottavuus, uuden teknologian osaamattomuus, tiedonhallinnan haasteet ja kustannusten nousun heikko siirrettävyys hintoihin. Ennen koronaa tehdyn vastaavan kyselyn tulokset olivat muuten samat, mutta kyber-uhat koettiin vaimeammiksi.
Työ riskienhallinnan kanssa on jatkuvaa. Sinkko kertoo heidän tavoitteena olevan olla tunnetuin ja arvostetuin vakuuttaja ja riskienhallinnan kumppani.
– Tämä vaatii kovaa ja pitkäjänteistä työtä, mutta uskon sen olevan kaikille osapuolille paras ratkaisu pitkässä juoksussa.

 

YRITTÄJÄ, KYSY NÄMÄ ITSELTÄSI

1. Mitkä riskit uhkaavat yritystäsi?
=> Riski voi kohdistua mm. strategiaan, talouteen, toimintaan, omaisuuteen, henkilöihin, ympäristöön ja vastuisiin.

2. Mitkä ovat yrityksesi suurimmat riskit?
=> Tärkeintä on tunnistaa kriittisimmät riskit ja kohdistaa niihin riskienhallintatoimenpiteet.

3. Miten riskit on hallittu?
=> Poistettu, pienennetty, siirretty vai omalla vastuulla

 

Yrityksen riskejä

Strategiset riskit
• Liikestrategia
• Yrityskulttuuri, johtaminen
• Kilpailijat ja markkinat
• Asiakkuudet
• Verkostot ja kumppanit
• Sääntely ja lainsäädäntö

Taloudelliset riskit
• Pääoma ja rahoitus
• Maksuvalmius
• Hinta- ja valuuttariskit
• Tuottavuus
• Luottotappiot
• Väärinkäytökset

Operatiiviset riskit
• Raportointi ja mittarit
• Tietojärjestelmät ja -turva
• Digitalisaatio, teknologia
• Palvelut, tuotteet, prosessit
• Henkilöstö
• Vastuut ja sopimukset
• Viestintä

Vahinkoriskit
• Kiinteistöt (palo, vuoto)
• Rikollinen toiminta
• Kuljetukset ja liikenne
• Työtapaturmat
• Koneet ja laitteet
• Tuotannontekijät
• Ympäristö

 

JARNO LAATIKAINEN

25.4.2023